Sekimas Jėzumi Kristumi

Kas yra Jėzus Kristus? Jėzus yra pasaulio Gelbėtojas. Sekdami Juo, gyvenime atrandame daugiau ramybės ir laimės.

Jėzus yra Dievo Sūnus

Mūsų Dangiškasis Tėvas pasiuntė Savo Sūnų Jėzų Kristų prisiimti nuodėmes visų, kurie kada nors gyvens žemėje, kad galėtume gauti atleidimą. Ši auka dėl mūsų buvo įmanoma dėl Jėzaus dieviškumo ir tobulo gyvenimo.

Jėzus buvo mokytojų mokytojas ir visų tarnas. Bet ne tik – Jis buvo neaprėpiamai daugiau nei vien tai. Kada Jis paklausė apaštalo Petro: „O kuo jūs mane laikote?“, Petras atsakė: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“ (Mato 16:15–16).

Jėzus pateikė mums puikų pavyzdį, kuriuo galime sekti

Jėzus gyveno tobulą gyvenimą, kad parodytų mums kelią atgal pas Dangiškąjį Tėvą. Nors Jis niekada nenusidėjo, vis tiek buvo pakrikštytas, kad parodytų paklusnumą Dievui ir pamokytų mus, kad krikštas būtinas visiems.

Sužinokite, kaip jūs galite būti pakrikštyti

Jėzus taip pat yra tobulas meilės pavyzdys. Gyvendamas žemėje, Jis rūpinosi vargšais, gydė neregius (žr. Jono 9:1–7), Jis priėmė mažus vaikus (žr. Mato 19:13–14) ir net atleido tiems, kurie Jį nukryžiavo (žr. Luko 23:34). Jo meilė yra begalinė ir prieinama visiems, kuriems jos reikia.

Jėzus mokė mus, kaip gyventi ir elgtis su kitais

Vos 12 metų, Jėzus buvo rastas šventykloje mokantis Rašto žinovus (žr. Luko 2:42–52). Jie stebėjosi, kiek daug Jis žino. Jėzus tapo didžiausiu kada nors gyvenusiu mokytoju. Svarbioms pamokoms Jis dažnai naudodavo palyginimus arba istorijas. Tai buvo eilinių žmonių ir kasdienių situacijų palyginimai, todėl buvo lengva juos suprasti. Jo pasakojimai vis dar liečia mūsų širdis ir motyvuoja šiandien sekti Juo ir tarnauti kitiems.

Jėzaus mokymai

Darbininkai vynuogyne

Jėzus sakė, kad visi ištikimi žmonės gaus vienodą atlygį danguje, nesvarbu, kiek laiko kiekvienas žmogus buvo ištikimas (žr. Mato 20:1–16).

Neatlaidus tarnas

Jėzus mums davė svarbią pamoką apie atlaidumą, kai paklausė: „Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!“ (Žr. Mato 18:23–35.)

Gerasis samarietis

Jėzus sakė, kad turime mylėti artimą, o palyginimas apie gerąjį samarietį moko, kad mūsų artimas gali būti bet kas, tarp jų nepažįstamieji ar priešai (žr. Luko 10:25–37).

Sūnus palaidūnas

Kiekvienas žmogus, atsigręžęs į Kristų, bus Jo priimtas su meile, kad ir ką būtų padaręs (žr. Luko 15:11–32).

Paleisti iš naujo
Paklydusi avis

Kai nuklydę ar pasijutę vieniši atsigręšime į Jėzų, Jėzus ne tik mus priims atgal, bet ir džiaugsis kaip tas piemuo, kuris sako: „Džiaukitės drauge su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi!“ (Žr. Luko 15:1–6.)

Mormono Knygoje taip pat yra galingų Gelbėtojo mokymų. Jis mokė žmones melstis, būti nuolankius ir tinkamai elgtis su savo šeima.

Skaitykite Jėzaus mokymus Mormono Knygoje

Jėzus kentėjo ir mirė už mūsų nuodėmes

Jėzaus misija, atėjus į žemę, buvo išgelbėti mus nuo mūsų nuodėmių. Jis noriai kentėjo ir paaukojo save, kad sumokėtų už mūsų klaidas ir kad mes galėtume atgailauti ir gauti atleidimą.

Getsemanės sode Jėzus pajuto kiekvienos žmonijai žinomos nuodėmės ir skausmo naštą. Jis kentėjo už kiekvieną kada nors gyvenusį žmogų, kraujuodamas iš kiekvienos Savo kūno poros (žr. Luko 22:44). Jį suėmė, ant jo spjaudė, jį plakė ir nukryžiavo. Net ir žudomas Savo paties žmonių, Jis šaukėsi, kad Dievas jų pasigailėtų (žr. Luko 23:34).

Gyvenime visi padarysime klaidų ir padarysime kai ką, dėl ko gailėsimės. Bet jei stengiamės būti geresni ir meldžiame Dangiškojo Tėvo atleidimo, galime vėl tapti švarūs. Mes visi esame skolingi už didžią mūsų Gelbėtojo ir Išpirkėjo Jėzaus Kristaus meilę.

Jėzus prisikėlė, kad vėl gyventume

Praėjus trims dienoms po mirties, Jėzus pakilo iš kapo ir pasirodė daugeliui savo draugų ir pasekėjų. Jis buvo pirmasis prisikėlęs, o tai reiškia, kad Jo dvasia po mirties buvo sujungta su ištobulintu fiziniu kūnu. Kadangi Jėzus nugalėjo mirtį, visi vieną dieną prisikelsime.

Ateikite garbinti Gelbėtojo kartu su mumis

Dažnai užduodami klausimai

Žmonėms kyla daug klausimų apie „mormonus“ arba, pagarbiau sakant, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narius.

Taip! Jėzus yra mūsų bažnyčios pamatas. Iš tiesų norėtume, kad Bažnyčia būtų vadinama tikru pavadinimu, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia.

Pranašas Nefis sako: „Ir mes kalbame apie Kristų, mes džiūgaujame Kristumi, mes pamokslaujame apie Kristų, mes pranašaujame apie Kristų, ir mes rašome sulig savo pranašystėmis, kad mūsų vaikai žinotų, į kokį šaltinį jie gali žvelgti savo nuodėmių atleidimo“ (2 Nefio 25:26).

Prisikėlimas reiškia dvasios ir kūno sujungimą po mirties, kad niekada nebūtų atskirti. Jėzus kėlė iš numirusių, arba buvo prikeltas, praėjus trims dienoms po nukryžiavimo. Jis vis dar gyvena šiandien, o mes taip pat prisikelsime ir galėsime vėl gyventi su Dievu.

Niekas nežino, kada tai bus. Bet tikrai žinome, kad Jis vėl ateis. Angelai pareiškė Jėzaus apaštalams: „Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“ (Apaštalų darbų 1:11). Biblijoje ir Mormono Knygoje kalbama apie ženklus, kurie įvyks prieš antrąjį atėjimą, pavyzdžiui, karus, badą ir Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbimą visoms tautoms.

Biblijoje Jėzus vadinamas beveik 200 skirtingų vardų, titulų ir apibūdinimų. Daugelis šių titulų puikiai nusako Jo didybę ir misiją.

 • Kristus
 • Gelbėtojas
 • Išpirkėjas
 • Dievo Sūnus
 • Jehova
 • Dievo Avinėlis
 • Gyvybės Duona
 • Patarėjas
 • Emanuelis
 • Pasaulio Šviesa
 • Viešpats
 • Mokytojas
 • Tarpininkas
 • Gyvasis Vanduo
 • Ramybės Kunigaikštis
 • Užtarėjas
 • Mesijas
 • Izraelio Šventasis
 • Viengimis
 • Gerasis Ganytojas